• Burgercomité Vluchtelingen Blaricum

  Doelstelling/ANBI

  De doelstelling van de stichting is volgens artikel 3 van de statuten:

   

  1. De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het helpen van vluchtelingen die geplaatst worden in een van de BEL (Blaricum, Eemnes, Laren) gemeenten met het meeste van de activiteiten gericht op Blaricum. Hulp kan bestaan uit het verstrekken van materiële zaken, begeleiding op sociaal-maatschappelijk gebied en het coördineren van hulp in aanvulling op hetgeen door de BEL-gemeenten wettelijk of anderszins wordt gedaan, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  2. De Stichting kan haar doel nastreven met alle wettige middelen.

  3. De Stichting kan ter verwezenlijking van haar doelstelling mede uitkeringen doen aan (andere) lichamen die zijn erkend als ANBI.

  4. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

   

  Beleidsplan

  De Stichting streeft er naar haar doelstellingen te realiseren door:

  1. het creëren van een netwerk van in Blaricum gevestigde organisaties die bereid zijn de doelstelling van deze Stichting conform artikel 1 mede te ondersteunen en uit vertegenwoordigers daarvan een contactgroep samen te stellen, zulks in nauwe samenwerking met het bestuur van de gemeente Blaricum;

  2. het coördineren van initiatieven vanuit de Blaricumse gemeenschap en/of de contactgroep die beantwoorden aan het in artikel 1 gestelde doel, al dan niet in samenwerking met andere Blaricumse organisaties;

  3. het samenwerken met als betrouwbaar erkende nationale en internationale hulporganisaties die bekend zijn met de noden en behoeften van de getroffenen in het rampgebied;

  4. het inzamelen van geld en goederen om te worden ingezet voor het doel van de Stichting;

  5. het opzetten en de instandhouding van een website waar mensen informatie kunnen vinden over de doelstelling van de Stichting en haar activiteiten.

   

  Donaties

  Naast inzamelingsacties voor gebruiksvoorwerpen en hulpgoederen worden financiële donaties in de vorm van schenkingen en giften benut om gerichte hulp te kunnen bieden.
  Zulke donaties kunnen worden gestort op onze bankrekening (IBAN): NL83 ABNA 0113 3692 71 t.n.v. Stichting Burgercomité Vluchtelingen Blaricum, onder vermelding van ‘Oekraïne’.
  Aan donaties kunnen geen bijzondere rechten worden ontleend.
  Zie onze integriteitsverklaring.

   

  ANBI
  Statutair is de stichting ingericht om als Algemeen Nut Beogende Organisatie (ANBI) te fungeren. De aanvraag om dit te realiseren is in voorbereiding.

   

 • Nieuws & Activiteiten

  broken image

  Fietstocht Oekraïners

  Door vrijwilligers van de Hervormde Kerk werd op alle zaterdagen in juli een activiteit georganiseerd voor de Oekraïense vluchtelingen.
  Op zaterdag 9 juli werd er een prachtig rondje om Blaricum en omgeving gefietst. De fietstocht werd vooraf gegaan door een powerpoint presentatie met de meest noodzakelijke verkeersregels. De deelnemers waren erg enthousiast.

  broken image

  Meet & Greet lunch

  Tijdens de Blaricumse Bevrijdingsdagen organiseerde het Burgercomité Blaricum met medewerking van de Oranje Vereniging en het Activiteitenfonds op donderdag 5 mei 2022 van 13.00 - 15.30 uur een Meet & Greet lunch op het Oranjeweitje. Samen lunchen en wat drinken om elkaar te ontmoeten. Voor onze Oekraïense gasten was de lunch gratis. De andere bezoekers konden tegen een kleine vergoeding genieten van deze lunch.

  Oekraïense vrouwen waren tot vroeg in de morgen druk geweest met het maken van soep en lekkere hapjes in de keuken van de Blaercom die deze ruimte ter beschikking had gesteld. Voor de kinderen waren er gratis diverse spelletjes. De muziek werd verzorgd door Duo Request en Harold Roso. Het was een zeer geslaagde middag.

  broken image

  AH Blaricum sponsort

  Albert Heijn van de familie Ton verraste Burgercomité Blaricum in april 2022 met een goed gevulde boodschappenkarren t.b.v. de Oekraïense vluchtelingen in ons dorp.

   

 • Integriteitsverklaring:

  Al onze bestuurders van de Stichting Burgercomité Vluchtelingen Blaricum onderschrijven de onderstaande integriteitsverklaring.
   
  1. Onafhankelijkheid
  Het bestuur van de Stichting Burgercomité Vluchtelingen Blaricum heeft een evenwichtige samenstelling vanuit verschillende geledingen binnen de Blaricumse samenleving en beoogt deze in voortzetting te waarborgen. Geen van de bestuurders voert een gemeenschappelijke huishouding of komen uit één gezin.
  Hoewel de bestuursleden meestal, zo niet alle, actief zijn in de Blaricumse samenleving (kerken, verenigingsleven en politiek), besturen zij de stichting op persoonlijke titel zonder enige vorm van plicht tot ruggenspraak of andere verplichting jegens welk derde partij in welke hoedanigheid dan ook. Door de gespreide samenstelling van de bestuursleden vanuit verschillende geledingen van de Blaricumse samenleving is blokvorming door bestuursleden voorkomen. Er is sprake van een goede, onafhankelijke, stemverhouding.
  Het beleid van het bestuur is om de kans op belangenverstrengeling tot een minimum te beperken. Mochten zich situaties voordoen, waarbij toch sprake zou kunnen zijn van een schijn van belangenverstrengeling, dan maakt het betreffende bestuurslid dit kenbaar aan het bestuur en neemt geen deel aan de besluitvorming.
   
  2. Algemeen financieel beleid
  Giften en schenkingen, zowel financieel als in natura, worden uitsluitend om niet geaccepteerd. Als enige uitzondering daarop gelden sponsoracties, waarbij als enige tegenprestatie de naam van de schenker wordt genoemd in verband met het resultaat van de actie.
  Onze Stichting gaat zorgvuldig om met de aan haar toevertrouwde middelen en goederen. We verspillen de middelen en goederen niet. In dat verband streeft het bestuur ernaar de operationele kosten tot een minimum te beperken met als streefgetal niet meer dan 5% van de ontvangen giften.
  Het bestuur streeft ernaar de beschikbare middelen, in het bijzonder die beoogd zijn voor directe hulp, zo snel als mogelijk om te zetten in daadwerkelijke hulp volgens de doelstelling van de stichting. Het bestuur beslist over het aangaan van verplichtingen die leiden tot operationele kosten dan wel bestedingen ten behoeve van de daadwerkelijke hulp. Het bestuur streeft geen reservevorming na, behoudens een uiterst minimum voor vaste kosten (bijvoorbeeld registratie KvK, website).
  Onze bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding. Voor de werkelijke kosten die zij maken in het kader van de uitvoering van hun bestuurstaken vinden zo nodig uitbetalingen plaats op basis van een schriftelijk ingediende declaratie, geparafeerd door de voorzitter. Eventuele kosten door de voorzitter gemaakt, worden geparafeerd door de penningmeester.
  Zowel de penningmeester als de voorzitter zijn gemachtigd op de bankrekening(en) van de Stichting. In principe doet de penningmeester de betalingen. Aan alle betalingen boven € 500 ligt een bestuursbesluit ten grondslag dat is vastgelegd in de notulen.
  Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
  Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de Jaarstukken van de Stichting te maken en op papier te stellen.
  De Stichting publiceert de Jaarstukken, de hoofdlijnen van het Beleidsplan en de andere informatie die een ANBI verplicht is te publiceren, op de website van de Stichting.
 • STEUN DE OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN !

  IBAN: NL83 ABNA 0113 3692 71 t.n.v. Stichting Burgercomité Vluchtelingen Blaricum o.v.v. ‘Oekraïne’

 • Bestuur:

  Voorzitter: Michiel F. Bon

   

  Secretaris: vacant

   

  Penningmeester: vacant

   

  Bestuurslid: Mw. M. Deuning-Lucardie

  Overige gegevens:

  IBAN: NL83 ABNA 0113 3692 71 t.n.v. Stichting Burgercomité Vluchtelingen Blaricum

   

  KvK nummer: 86905945